Antybiotyk, zalety i wady stosowania antybiotyków.

Poradniki

Wszystkie informacje dotyczące antybiotyków. Znaleźć tutaj można wiele ciekawych informacji co to jest antybiotyk, jakie są jego rodzaje, jakie mają skutki uboczne, czy kobieta w ciąży może zażywać antybiotyk oraz wiele wiele innych.

Leki i suple­menty
Anty­bio­tyk – dzia­ła­nie, rodzaje, dzia­ła­nia nie­po­żą­dane, sto­so­wa­nie
Anty­bio­tyki są zazwy­czaj sto­so­wane, gdy poja­wia się infek­cja bak­te­ryjna. Jest to naj­sku­tecz­niejsza metoda pod­czas lecze­nia. Celem anty­bio­ty­ków jest uśmier­ce­nie żywych bak­te­rii. Nie mają rów­nież nega­tyw­nego wpływu na ludz­kie życie. Peni­cy­lina została wyna­le­ziona w 1928 roku przez Alek­san­dra Fle­minga jest ona lekiem wła­śnie znaj­dującym się w gru­pie anty­bio­ty­ków. Od czasu wyna­le­zie­nia peni­cy­liny zaczęły powsta­wać inne anty­bio­tyki.

Anty­bio­tyk – dzia­ła­nie
Znane są dwa rodzaje anty­bio­ty­ków a mia­no­wi­cie należą do nich:
– anty­bio­tyki bak­te­rio­bój­cze, które mają za zada­nie zabić komórki drob­no­ustro­jów
– anty­bio­tyki bak­te­rio­sta­tyczne ich celem jest zmiana meta­bo­li­zmu komórki bak­te­ryj­nej, przez co ma rów­nież unie­moż­li­wić jej roz­rost oraz namna­ża­nie.

Sub­stan­cje, które znaj­dują się w anty­bio­ty­kach mają na celu pro­ces syn­tezy ściany komór­ko­wej bak­te­rii oprócz tego sub­stan­cje te mają za zada­nie wpły­nąć na sto­pień prze­pusz­czal­no­ści błony komór­ko­wej bak­te­rii. Jak wia­domo anty­bio­tyk ma tok­sycz­nie dzia­ła­nie ale w żadnych stop­niu nie wpływa to na uszko­dze­nie ciała czło­wieka w obrę­bie komó­rek. Nie jest on w takim razie nie­bez­pieczny dla czł­owieka. Anty­bio­tyki służą mię­dzy innymi do lecze­nia cho­rób zakaź­nych, leczą infek­cje bak­te­ryjne a także mają udział w pro­fi­lak­tyce scho­rzeń wsier­dzia. Jego zada­niem jest nie pozwo­le­nie by dostały się jakie kol­wiek bak­te­rie do tej oko­licy. Anty­bio­tyki sto­sują osoby, które cho­rują na neu­tro­pe­nię w takim przy­padku ich celem jest wzmoc­nie­nie odpor­no­ści u takich osób.

Anty­bio­tyk – rodzaje
Wystę­pują róż­no­rodne anty­bio­tyki. Są one zróż­ni­co­wane ze względu na budowę che­miczną jaką się od sie­bie róż­nią.

Oto różne rodzaje anty­bio­ty­ków:
– β-lak­tamy (peni­cy­liny, cefa­lo­spo­ryny, mono­bak­tamy, kar­ba­pe­nemy, tri­nemy, penemy oraz inhi­bi­tory β–lak­ta­maz);
– ami­no­gli­ko­zydy, które dzielą się na ami­no­gli­ko­zydy strep­ty­dy­nowe, ami­no­gli­ko­zydy deok­sy­strep­ta­mi­nowe oraz ami­no­cy­kli­tole;
– anty­bio­tyki pep­ty­dowe (w tej gru­pie wyróż­nia się: poli­pep­tydy, strep­to­gra­miny, gli­ko­pep­tydy, lipo­pep­tydy, glikolipo­pep­tydy, gli­ko­li­po­dep­sy­pep­tydy);
– tetra­cy­kliny wystę­pu­jące pod dwiema posta­ciami, tetra­cy­kliny wła­ści­wej oraz gli­cy­lo­cy­kliny;
– makro­lidy;
– lin­ko­za­midy;
– amfe­ni­kole;
– rifa­my­cyny;
– pleu­ro­mu­ty­liny;
– mupi­ro­cyna;
– kwas fusy­dowy.

Oprócz anty­bio­ty­ków ist­nieją rów­nież takei leki jak leki prze­ciw­grzy­biczne oraz leki prze­ciwprątkowe.
Anty­bio­tyki podaje się zarówno doust­nie jak i dożyl­nie wszystko zależy od tego jaki jest ich sto­pień wch­ła­nia­nia. Część anty­bio­ty­ków bez naj­mniej­szego pro­blemu są przyj­mo­wana poprzez układ pokar­mowy dla­tego też spo­koj­nie można je poda­wać doust­nie. Ist­nieją nato­miast anty­bio­tyki, które nie są przy­swajane bądź układ pokar­mowy ciężko przy­swaja anty­bio­tyki, dla­tego też są przyj­mo­wane dożyl­nie albo domię­śniowo. Róż­nica w anty­bio­ty­kach ist­nieje rów­nież pod­czas jego wyda­la­nia z orga­nizmu. Więk­szość anty­bio­ty­ków jest wyda­lana z moczem nato­miast ist­nieje pewna grupa anty­bio­ty­ków, które nie­stety ale są usu­wane wraz z żół­cią. Jedne anty­bio­tyki bar­dzo szybko prze­ni­kają do tka­nek innym nato­miast zaj­muje bar­dzo dużo czasu odbywa się to w spo­sób na prawdę wolny. Warto też wie­dzieć o tym, że osoby które cho­rują na scho­rze­nie nerek to takim oso­bom abso­lut­nie nie można podać anty­bio­tyku, który jest wyda­lany z moczem, ponie­waż mogłoby to dopro­wa­dzić do róż­nego rodzaju powi­kłań.

Anty­bio­tyk – dzia­ła­nia nie­po­żą­dane
Jak wia­domo anty­bio­tyki są bezp­ieczne dla ludz­kiego orga­nizmu, ale ist­nieje grupa anty­bio­ty­ków, która może spo­wo­do­wać u czło­wieka reak­cję aler­giczną. W takim przy­padku reak­cja aler­giczna obja­wia się wysypką lub obrzę­kiem na skó­rze, może się rów­nież poja­wić podwyż­szona tem­pe­ra­tura ciała. Cza­sami bywa tak, że aler­gia na dany anty­bio­tyk jest tak wysoka że może to dopro­wa­dzić nawet do śmierci dla­tego też w takim przy­padku konieczne jest wyko­na­nie wcze­śniej­szych testów aler­giczny, by dowie­dzieć się na co jeste­śmy uczu­leni a na co nie. Bywa rów­nież tak, że pod­czas bra­nia anty­bio­ty­ków zostaje znisz­czona natu­ralna flora bak­te­ryjna, przez co bar­dzo często wystę­pują pro­blemy z tra­wie­niem. Zazwy­czaj dzieje się tak, gdy brane są anty­bio­tyki drogą doustną. W takich przy­pad­kach leka­rze chcą ochro­nić tę natu­ralną florę bak­te­ryjną dla­tego też prze­pi­sują pacjen­tom pre­pa­raty ochronne. Należy pamię­tać, że anty­bio­tyki należy sto­so­wać zawsze w taki spo­sób jak zale­cił lekarz ponie­waż nie­od­po­wied­nie sto­so­wa­nie anty­bio­ty­ków może dopro­wa­dzić nawet do uszko­dze­nia narzą­dów np. wątroby czy nerek.

Anty­bio­tyk – jak przyj­mo­wać?
Warto pamię­tać, ze jesz­cze przed zaży­ciem anty­bio­ty­ków warto wyko­nać bada­nie anty­bio­gra­mem. Pod­czas takiego bada­nia jest pobie­rany wymaz z ucha, nosa, pochwy. Za pomocą spe­cja­li­stycz­nych środ­ków jest spraw­dzane jaki anty­bio­tyk będzie dla nas najbar­dziej sku­teczny. Na wynik takiego bada­nia czeka się około tygo­dnia mak­sy­mal­nie do 7 dni może być on gotowy rów­nież szyb­ciej.
Ważna zasadą pod­czas przyj­mo­wa­nia anty­bio­tyku jest to, że anty­bio­tyk powinno się przy­jąć godzinę przed posił­kiem lub dwie godziny po zje­dze­niu posiłku. Nie należy roz­gry­zać anty­bio­tyki, powi­nien on tra­fić do orga­nizmu czło­wieka w cało­ści. Jeżeli ule­gnie on roz­gry­zie­niu nie zosta­nie on pra­wi­dłowo wch­ło­nięty.

Anty­bio­tyków nie wolno popi­jać ani mle­kiem ani sokami cytu­so­wymi czy grej­fru­towymi.
Ze względu na to, że pro­dukty mleczne posia­dają dużą ilość wap­nia to wcho­dzą w reak­cję z lekami. Dla­tego też anty­bio­tyk należy spo­żyć 2 godziny po spo­ży­ciu pro­duktu mle­cznego. Sok grej­fru­towy abso­lut­nie nie może być połą­czony z anty­bio­tykami dla­tego, ze może to dopro­wa­dzić nawet do krwo­toku. Naj­le­piej anty­bio­tyk jest popić duża ilo­ścią nie­ga­zo­wa­nej wody.
Ważnż zasadą jest przyj­mo­wa­nie anty­bio­ty­ków o sta­łej porze. NIe należy od tego odstę­po­wać. co 4, 6, 8 godzin przyj­muje się anty­bio­tyk. Nie należy przyj­mo­wać leku w róż­nych godzi­nach ponie­waż poziom leku we krwi powi­nien być utrzy­my­wany. Jeżeli doj­dzie do takiej sytu­acji, że w orga­niź­mie będzie mała dawka leku bak­te­rie po pro­stu zaczną go zwal­czać. Nigdy pod żad­nym wzglę­dem nie można zaży­wać podwój­nej dawki anty­bio­tyku.

Przeczytaj:  Pasta Elgydium Edukacyjna – nauka dbania o zęby przez zabawę

Łącze­nie anty­bio­ty­ków
Pod­czas sto­so­wa­nia anty­bio­tyku nie należy sto­so­wać alko­holu. Może to spo­wo­do­wać nawet skutki uboczne. Jeżeli brany jest anty­bio­tyk to w tym samym cza­sie nie należy przyj­mo­wać: żelaza, wap­nia.

W przy­padku ustą­pie­nia obja­wów na­dal powi­nien być brany anty­bio­tyk. Wszystko zależy od tego jak długo lekarz zaleci nam bra­nie anty­bio­tyku. Jeżeli kura­cja zosta­nie za szybko prze­rwana bak­te­rie ponow­nie zaata­kują a do tego orga­nizm będzie uodporniony na ten rodzaj anty­bio­tyku.
Po całej kura­cji anty­bio­tykiem warto zadbać o swoja natu­ralną florę bak­te­ryjną. W takim przy­padku warto spo­ży­wać pro­dukty, które zawie­rają dużą ilość wap­nia.

Rodzaje anty­bio­ty­ków
Jak już wia­domo anty­bio­tyk sto­suje się głów­nie wtedy kiedy wystę­puje infek­cja bak­te­ryjna. Inne dzia­łają prze­ciwgrzybicznie. Są rów­nież anty­bio­tyki bak­te­rio­bój­cze oraz anty­bio­tyki bak­te­rio­sta­tyczne. Anty­bio­tyki mogą być zarówno natu­ralne jak też pół­syn­te­tyczne czy syn­te­tyczne.

Rodzaje anty­bio­ty­ków ze względu na pro­ces wytwa­rza­nia
Anty­bio­tyki są to sub­stan­cje, które zostały wytwo­rzone przez drob­no­ustroje. Ich zada­niem jest znisz­cze­nie mikroorga­nizmów lub zaha­mo­wa­nie ich dal­szego roz­woju w organizmie czło­wieka. Nie powo­duje to nato­miast skut­ków ubocz­nych dla orga­nizmu. Jak już wyżej zostało wspo­mniane anty­bio­tyki mogą być zarówno natu­ralne, pół­syn­te­tyczne jak i syn­te­tyczne.
Anty­bio­tyki natu­ralne są one wytwa­rzane przez drob­no­ustroje są to mię­dzy innymi peni­cy­liny natu­ralne.

Anty­bio­tyki pół­syn­te­tyczne wyizo­lo­wane są z drob­no­ustro­jów, oprócz tego zostały pod­dane mody­fi­ka­cji che­micz­nej.
Anty­bio­tyki syn­te­tyczne są to takie anty­bio­tyki, które już od samego początku do końca ą otrzy­my­wane przez czło­wieka. Zali­cza się tutaj chlo­ram­fe­ni­kol.

Mecha­nizm dzia­ła­nia anty­bio­ty­ków
Zada­niem anty­bio­ty­ków jest zada­nie bak­te­rio­bój­cze lub bak­te­rio­sta­tyczne. Anty­bio­tyki dzielą się także na swój zakres dzia­ła­nia dla­tego też dzie­limy je w nastę­pu­jący spo­sób:
– anty­bio­tyki o wąskim spek­trum dzia­ła­nia
– anty­bio­tyki o sze­ro­kim spek­trum dzia­ła­nia

Ist­nieją rów­nież takie anty­bio­tyki, które dzia­łają prze­ciw­grzy­bi­czo należą do nich nysta­tyna oraz neo­my­cyna.

Anty­bio­tyki są dzie­lone rów­nież na ich mecha­nizm dzia­ła­nia dla­tego też wyróż­niamy takie anty­bio­tyki, które:
– mają za zada­nie zaha­mo­wa­nia syn­tezy ściany komór­ko­wej bak­te­rii
– część anty­bio­ty­ków uszka­dza struk­turę i funk­cję błony komór­kowej

Niek­tóre anty­bio­tyki peł­nią funk­cję hamu­jącą a mia­no­wi­cie:
– hamują lub zmie­niają syn­tezę bia­łek poprzez blo­ko­wa­nie pod­jed­nostki 30 S lub 50 S rybo­somu,
– hamują syn­tezę kwasu folio­wego,
– hamują syn­tezę RNA bak­te­ryjnego,
– hamują repli­ka­cją DNA bak­te­ryjnego.

Szcze­gó­łowy podział anty­bio­ty­ków
Anty­bio­tyki beta-lak­ta­mowe, tzw. beta-lak­tamy:

peni­cy­liny natu­ralne,
peni­cy­liny pół­syn­te­tyczne,
cefa­lo­spo­ryny – IV gene­ra­cje,
cefa­my­cyny,
mono­bak­tamy,
kar­ba­pe­nemy.

Makro­lidy – II gene­ra­cje.
– Lin­ko­za­midy.
– Anty­bio­tyki ami­no­gli­ko­zy­dowe – II gene­ra­cje.
– Tetra­cy­kliny:
tetra­cy­kliny natu­ralne,
tetra­cy­kliny mody­fi­ko­wane.
Anty­bio­tyki polipep­ty­dowe.
– Poli­myk­syny.
– Inne:
chlo­ram­fe­ni­kol,
kwas fusy­dowy,
strep­to­gra­miny.

Jest rów­nież grupa anty­bio­ty­ków do któ­rej należy: mupi­ro­cyna i fusa­fun­gina są one sto­so­wane miej­scowo. Wyróż­nia się rów­nież anty­bio­tyki inhi­bi­tory beta-lak­ta­maz.

Szcze­pie­nie po anty­bio­tyku
Nie ma ogól­nych przeciwwskazań by nie szcze­pić się po anty­bio­tyku. Warto nato­miast wie­dzieć, że anty­bio­tyk osła­bia orga­nizm dla­tego też szcze­pie­nia mogą wywo­łać róż­nego rodzaju reak­cje w organizmie, któ­rych wcze­śniej nie było. W przy­padku dzieci warto wstrzy­mać się z taki szcze­pie­niem ponie­waż są one bar­dziej nara­żone an tego typu reak­cje.

Szcze­pie­nie po kura­cji anty­bio­ty­ko­wej
Są 2 rodzaje szcze­pio­nek. Jedne z nich zawie­rają żywe bak­te­rie. Nato­miast dru­gie zawie­rają mar­twe drob­no­ustroje. Szcze­pionki są poda­wane na różne spo­soby. Ist­nieje moż­li­wość poda­wa­nia szcze­pionki doust­nie ale także dożyl­nie i pod­skór­nie. Warto wie­dzieć, że jeżeli kura­cja anty­bio­ty­kowa trwa długo to docho­dzi do osła­bie­nia orga­nizmu. Układ odpor­no­ściowy ulega osła­bie­niu. W takim przy­padku nie jest to zaka­zane ale zaleca się nie bra­nia szcze­pie­ń bez­po­śred­nio po anty­bio­tyku ponie­waż może dopro­wa­dzić to do róż­nych reak­cji ze względu na osła­bie­nie orga­nizmu.

Wpływ anty­bio­tyku i szcze­pionki na orga­nizm
Jeżeli orga­nizm jest osła­biony to w takim przy­padku nie powinny być poda­wane szcze­pionki. W szcze­gól­no­ści u dzieli zaleca się odcze­kać ze szcze­pie­niem po kura­cji anty­bio­tykiem na okres około 6–8 tygo­dni. Warto wstrzy­mać się ze szcze­pie­niem po kura­cji anty­bio­ty­ko­wej ponie­waż szcze­pie­nie, które jest od razu brane po anty­bio­tyku może dopro­wa­dzić do powięk­sze­nia węzłów chłon­nych, lek­kiej gorączki, złego samo­po­czu­cia, osła­bie­nia, bólu głowy, bólu miesi czy wysypki. Mogą wystą­pić także powi­kła­nia poszcze­pienne np. zapa­le­nie mózgu posocz­nica, zapa­le­nie śli­nia­nek, zapa­le­nie opon mózgowo-rdze­nio­wych i inne.

Anty­bio­tyki w ciąży
Jak wia­domo ciąża jest bar­dzo waż­nym okre­sem w życiu kobiety. Bar­dzo ważne jest by kobieta w tym cza­sie jak naj­le­piej zadbała o sie­bie i o swoje dziecko, które nosi pod ser­cem. Kobieta w ciąży nie powinna przyj­mo­wać anty­bio­ty­ków. Inne leki rów­nież są nie wska­zane. Kobieta będąca w pierw­szym try­me­strze ciąży, zaży­wa­jąca anty­bio­tyk nie­stety naraża swój płód na szko­dliwe skutki jego oddzia­ły­wa­nia. Kobieta po poro­dzie kar­miąca pier­sią rów­nież powinna pamię­tać, że nie powinna sto­so­wać anty­bio­ty­ków ponie­waż działa on zbyt obcią­ża­jąco na orga­nizm dziecka. Dla­tego też jakie kol­wiek prze­pi­sa­nie leków w trak­cie ciąży czy pod­czas kar­mie­nia powinno zostać dokład­nie prze­ana­li­zo­wane przez leka­rza.

Lecze­nie anty­bio­tykami
Kobieta pod­czas ciąży może przy­jąć anty­bio­tyk tylko w niektó­rych sytu­acjach. Anty­bio­tyk może zostać przy­jęty np. pod­czas infek­cji, któ­rej nie da się tak łatwo wyle­czyć. Anty­bio­tyk jest rów­nież sto­so­wany wtedy kiedy to poja­wiła się cho­roba która może być bar­dzo nie­bez­pieczna dla zdro­wia zarówno dla kobiety jak i jej dziecka. Sepsa jest taką cho­robą pod­czas któ­rej anty­bio­tyk jest konieczny.

Przeczytaj:  Właśnie zaszłaś w ciążę? Sprawdź jakie badania powinnaś wykonać!

W trak­cie ciąży przyj­muje się takie anty­bio­tyki, które są cał­ko­wi­cie bez­pieczne zarówno dla matki jak i dziecka. Należą do nich:
– anty­bio­tyki z grupy peni­cy­lin,
– anty­bio­tyki z grupy cefa­lo­spo­ryn,
– nie­które makro­lidy.

Należy pamię­tać o tym, że przy jakiejkol­wiek infek­cji zawsze należy brać anty­bio­tyk po to by infek­cja z powro­tem nie wró­ciła.

Kobieta w trak­cie ciąży oraz pod­czas kar­mie­nia może brać anty­bio­tyk gdy kobieta ma:
– odmied­nicz­kowe zapa­le­nie nerek
– zaka­że­nie gór­nych i dol­nych dróg odde­cho­wych,
– chla­my­dioza,
– zaka­że­nia układu moczo­wego, zwłasz­cza bak­te­riu­ria
– rzę­sist­ko­wica,
– rze­żączka i inne cho­roby prze­no­szone drogą płciową,
– nosi­ciel­stwo pacior­kowca gr B,
– przed­wcze­sne pęk­nię­cie pęche­rza pło­do­wego,
– poważne cho­roby w cza­sie ciąży.

Warto brać odpo­wied­nie suple­menty diety po to by infek­cje nie prze­do­stały się do układu moczo­wego. Dieta ta posiada wita­minę C oraz natu­ralny eks­trakt z owo­ców z żura­winy.

Ryzyko przyj­mo­wa­nia anty­bio­ty­ków w ciąży

Jak wia­domo pod­czas przyj­mo­wa­nia leków w ciąży a w szcze­gól­no­ści anty­bio­ty­ków wiąże to ze sobą pewne ryzyko. Warto wie­dzieć, że anty­bio­tyki źle wpły­wają na florę bak­te­ryjną przez co bar­dzo czę­sto namna­żają się bak­te­rie i grzyby cho­ro­bo­twór­cze w miej­scach intym­nych u kobiety. Mogą one wywo­łać różnego rodzaju dole­gli­wo­ści mię­dzy innymi należą do nich:
– bak­te­ryjne zaka­że­nie pochwy,
– droż­dżycę,
– nawro­towe zaka­że­nie dróg moczo­wych.

Do obja­wów towa­rzy­szą­cych tym zaka­że­niom, należą:
– świąd,
– upławy,
– pie­cze­nie.

Bak­te­rie, które się zalę­gną, nie­stety ale dopro­wa­dzić mogą nawet do bez­płod­no­ści. Dla kobiet w ciąży jest to szcze­gól­nie duże zagro­że­nie ponie­waż może to dopro­wa­dzić nawet do poro­nie­nia. Dla­tego też jak widać kobieta w ciąży na prawdę bar­dzo musi dbać o sie­bie i o swoje jesz­cze nie naro­dzone dziecko.

Czy anty­bio­tyki wywo­łują zagro­że­nia ciąży?
– dzia­ła­nie doksy­cy­kliny skut­kuje nega­tyw­nie na zęby ponie­waż mogą się one stać żółte, ma nie­ko­rzystny wpływ na związki zębów kości, pod­czas ich two­rze­nia,
– dzia­ła­nie ami­no­gli­ko­zydy może spo­wo­do­wać uszko­dze­nie ucha wewnętrz­nego płodu,
– dzia­ła­nie Sul­fo­na­midy jest niebez­pieczne dla kobiet które są dwa tygo­dnie przed poro­dem, ponie­waż mają duży wpływ na nasi­le­nie żół­taczki fizjo­lo­gicz­nej,
– dzia­ła­nie pre­pa­ratu nitro­fu­ran­to­iny może dopro­wa­dzić do ane­mii hemo­li­tycz­nej nowo­rodka

Dla­tego też każda kobieta w ciąży powinna pamię­tać o utrzy­ma­niu pra­wi­dło­wego pH pochwy. Kobiety w ciąży powinny zaży­wać doustne pro­bio­tyki. Pro­bio­tyki utrzy­mują rów­no­wagę mikro­bio­lo­giczną oraz wła­śnie utrzy­mują pra­wi­dłowe pH pochwy. Dzięki temu kobieta może być cał­ko­wi­cie spo­kojna o sie­bie o o swoje jesz­cze nie naro­dzone dziecko.

Anty­bio­tyki – za i prze­ciw
Anty­bio­tyki oczy­wi­ście są sto­so­wane, ponie­waż zapo­bie­gają wielu roz­wi­nię­tym się już infek­cją. Jed­nak należy pamię­tać, że nie wolno ich nad­uży­wać. Anty­bio­tyk dzie­ciom należy podać wtedy kiedy to już na prawdę inne leki nie są w sta­nie pomóc. Anty­bio­tyk dla dziecka to już na prawdę osta­tecz­ność.

Kiedy sto­so­wać anty­bio­tyki u dzieci?
W przy­padku sto­so­wa­nia anty­bio­tyku u nie­mow­ląt wygląda to w nastę­pu­jący spo­sób, że sto­suje się tutaj naj­czę­ściej: peni­cy­lin, cefa­lo­spo­ryn, makro­li­dów. Dzieci, które ukoń­czyły szó­sty mie­siąc życia podaje się anty­bio­tyk doust­nie. Anty­bio­tyk dożylny podaje się wtedy gdy dzieci i nie­mow­lęta są na prawdę bar­dzo chore. Bar­dzo bole­sne są anty­bio­tyki domię­śniowe, któ­rych zaleca się uni­kać.
Anty­bio­tyk sto­suje się w przy­padku takich cho­rób jak: angina, zapa­le­nie ucha, zapa­le­nie płuc albo układu moczo­wego, pacior­ko­wa­tye zapa­le­nie gar­dła i mig­dał­ków, zapa­le­nie zatok, ropne zaka­że­nie skóry czy rop­nye zapa­le­nie spo­jó­wek.

Zalety i wady sto­so­wa­nia anty­bio­ty­ków
Anty­bio­tyk powi­nien być przyj­mo­wany tylko i wyłącz­nie wtedy kiedy zosta­nie prze­pi­sany przez leka­rza. Należy go brać wyłącz­nie w taki spo­sób jak zale­cił lekarz. Abso­lut­nie pod żad­nym wzglę­dem nie można sobie samemu wybie­rać anty­bio­ty­ków ani usta­lać jego dawki. Zazwy­czaj w prze­ciągu pię­ciu dni bak­te­rie zostają znisz­czone ale należy do samego końca wybrać anty­bio­tyk po to by infek­cja nie powró­ciła. Należy pić dużo wody zazwy­czaj gdy poja­wiła się gorączka, wymioty czy bie­gunka. Po zakoń­czo­nym anty­bio­tyku warto zadbać o swoją florę bak­te­ryjną zaży­wa­jąc pro­dukty pro­bio­tyczne.

Anty­bio­tyki posia­dają rów­nież nega­tywną stronę ich zaży­wa­nia. Przede wszyst­kim jest nisz­czona flora bak­te­ryjna prze­wodu pokar­mo­wego oraz pochwy. Niek­tóre anty­bio­tyki dopro­wa­dzają do tego, że wystę­puje bie­gunka czy osła­bie­nie orga­nizmu. Warto zaży­wać leków osło­no­wych by tego unik­nąć.

Natu­ralne anty­bio­tyki
Anty­bio­tyki natu­ralne które cał­ko­wi­cie zostały wytwo­rzone przez naturę nie ma tutaj nawet mini­mal­nej inge­ren­cji czło­wieka. Wytwo­rzone zostały np. przez grzyby, pleśń i inne bak­te­rie.
Peni­cy­liny natu­ralne otrzy­my­wane są z grzy­bów Peni­cil­lium nota­tum i Peni­cil­lium chry­so­ge­num. Posia­dają one wła­ści­wo­ści bak­te­rio­bój­cze.

Do natu­ralnych peni­cy­lin zali­cza się:
– Benzylopeni­cy­linę
– Peni­cy­linę
– Benzylopeni­cy­linę ben­za­ty­nową (debe­cy­linę
– Fenoksymetylopeni­cy­linę (V-cylinę, peni­cy­linę V).

Kiedy sto­suje się natu­ralne anty­bio­tyki?
Peni­cy­lina pro­ka­inowa dosyć wolno się wch­ła­nia oraz wydala z orga­nizmu. Poda­wana jest co 12–24 h.
Debe­cy­lina bar­dzo ciężko i trudno się wch­ła­nia w orga­nizm. Rów­nież jej wyda­la­nie z orga­nizmu nastę­puje bar­dzo powoli. Poda­wana jest co 7–14 dni. Podaje się, pod­czas takich cho­rób jak: zaka­że­nie układu odde­cho­wego, kiła, rze­żączka, cho­roba reu­ma­tyczna.

Fenoksymetylopeni­cy­lina bar­dzo łatwo się wch­ła­nia. zaleca się poda­wa­nie jej 1 h przed lub 2 h po posiłku. Poda­wana jest pod­czas anginy.
Dzia­ła­nia nie­po­żą­dane natu­ralnych anty­bio­ty­ków

Prze­ciwwskazania do sto­so­wa­nia peni­cy­lin natu­ralnych:
– należy być ostroż­nym gdy wystę­puje astma oskrze­lowa lub cho­roby aler­giczne
– szcze­gólną ostroż­ność należy rów­nież zacho­wać kiedy to sto­so­wane są leki w dużej ilo­ści benzylopeni­cy­lina, która to jest poda­wana pod­czas nie­wy­dol­no­ści nerek, nie­wy­dol­no­ści serca oraz kiedy to są zaży­wane leki moczo­pędne
– należy rów­nież uwa­żać wtedy gdy orga­nizm jest wraż­liwy na tego rodzaju leki.

 

5 thoughts on “Antybiotyk, zalety i wady stosowania antybiotyków.

  1. W ostateczności jak nie widać skutków ze stosowania zwykłych leków, to niestety trzeba sięgnąć po silniejszy środek jakim jest antybiotyk. Staram się nie naginać ich stosowania, ale jak trzeba to trzeba

  2. Od antybiotyków najlepiej jak najdalej. One osłabiają odporność, więc jak nie ma takiej potrzeby, to lepiej ich nie zażywać. Ja bardzo rzadko to robię, staram się leczyć naturalnymi środkami lub łagodnymi środkami farmakologicznymi, jednak raz na parę lat potrzebuję antybiotyku, gdy już nic innego nie pomaga.

  3. Antybiotyki biorę tylko wtedy, gdy inne metody leczenia zawodzą, np. w przypadku anginy. W ostatnich latach niektórzy lekarze przepisują u nas nadmiernie antybiotyki albo też pacjenci wręcz życzą sobie tego leku, aby szybciej wyzdrowieć. To jest niestety niekorzystne dla organizmu, który traci swoją odporność. A już największą głupotą jest stosowanie bez konsultacji z lekarzem antybiotyku, który został jeszcze w domu po leczeniu innej osoby. Nigdy nie należy tego robić!

  4. Zbyt dużo jest skutków ubocznych działania antybiotyków. Niektóre choroby nie dadzą się wyleczyć bez ich udziału. Warto wówczas zażywać probiotyki, które odbudowują naturalne środowisko bakteryjne organizmu.

  5. Ja przeważnie biorę antybiotyki na zapalenie gardła.Ale to tylko wtedy gdy już śliny nie mogę przełknąć.A tak to lęczę sie trochę domowymi sposobami.Polopiryna i cxosnek.Ten zestaw przeważnie zawsze mi pomaga.Antybiotyki to jest już ostateczność.

Comments are closed.