Wszystkie informacje na temat grypy.

Choroby od A do Z

Grypa, profilaktyka grypy, szczepionki na grypę, objawy grypy, grypa w ciąży, grypa u dziecka, powikłania grypy.

Pro­fi­lak­tyka grypy
Zapewne każdy z nas doświad­czył tego nie­przy­jemnego stanu jakim jest bycie cho­rym na grypę. Jest to infek­cja, która najczę­ściej dopada nas w okre­sie jesienno – zimo­wym. Zapewne każdy z nas zadaje sobie pyta­nie co tu zro­bić lub jak się przed nią chro­nić? Należy pamię­tać, że zawsze należy nawet naj­mniejsze prze­zię­bie­nie cał­ko­wi­cie wyle­czyć. Czło­wiek zara­żony wiru­sem grypy również nie powi­nien tego baga­te­li­zo­wać i grypę do samego końca należy wyle­czyć. Pyta­nie dla­czego? czy to może być dla nas groźne? Owszem. Nie­do­le­czone prze­zię­bie­nie bądź grypa jest to oczy­wi­ście nie­przy­jemne uczu­cie ale rów­nież sta­nowi to zagro­że­nie dla dzieci oraz dla osób star­szych. Warto pamię­tać, że nie­do­le­czona grypa powo­duje wiele powi­kłań należą do nich mię­dzy innymi: zapa­le­nie płuc, zapa­le­nie oskrzeli, zapa­le­nie oskrze­li­ków, zapa­le­nie ucha środ­ko­wego i zatok, a nawet zapa­le­nie osier­dzia i mię­śnia ser­co­wego. Nie­stety nie ma pew­nego spo­sobu by móc się uchro­nić przed grypą. Ist­nieją jed­nak spo­soby, dzięki któ­rym można pró­bo­wać się przed grypą uchro­nić.

Jak zapo­bie­gać gry­pie?
Bar­dzo ważne jest to by nasz układ odpor­no­ściowy był wzmoc­niony. Wzmoc­nić go można poprzez niezażycie róż­nego rodzaju pre­pa­ra­tów czy wita­min. Jest rów­nież wiele wska­zó­wek, które warto prze­strze­gać pomogą one zapewne w ochro­nie swo­jego orga­ni­zmu przed wiru­sem grypy.

Do tych czyn­ni­ków należy:
– należy pamię­tać, że nie powinno się korzy­stać z tych samych naczyń czy to kubek, wide­lec, łyżka itp. co ludzie, któ­rzy mieli bądź mają w chwile obec­nej wirus grypy. Sto­so­wa­nie tych samych naczyń wiąże się z ogrom­nym ryzy­kiem zara­że­nia się wiru­sem grypy.
– należy przed każ­dym posił­kiem myć ręce aby nasz orga­nizm posia­dał jak naj­mniej zaraz­ków
– Należy przyj­mo­wać wita­minę C, nato­miast osoby, które już ją przyj­mują powinny zwięk­szyć jej dawkę dla­tego, że wita­mina ta wpływa pozy­tyw­nie na układ odpor­no­ściowy. Wita­mina C oprócz tego, że można ją zaku­pić w każ­dej aptece to rów­nież zna­leźć ją można w owo­cach i warzy­wach. Mię­dzy innymi warto jeść pomi­dorowy, bro­kuły czy poma­rań­cze.
– Ważne jest spo­ży­wa­nie w naszym życiu wody. Cho­ciaż 8 szkla­nek dzien­nie. W pro­fi­lak­tyce grypy bardzo ważne jest nawod­nie­nie orga­ni­zmu dla­tego też oprócz wody należy pić różnego rodzaju her­baty zio­łowe lub soki owo­cowe.
– Dla orga­ni­zmu bar­dzo ważna jest odpo­wied­nia dawka snu. Kiedy orga­nizm jest wypo­częty dużo lepiej oraz łatwiej wal­czy z wiru­sem grypy niż osoby prze­mę­czone. Pod­sta­wową dawką snu jest 7–8 godzin.
– Regu­larne ćwi­cze­nia rów­nież bar­dzo dobrze wpły­wają na układ odpor­no­ściowy. Każdy kto dba o swoją kon­dy­cje fizyczną ma więk­sze szanse że ich wirus grypy po pro­stu nie dopad­nie.
– Warto pozbyć się stresu, który to rów­nież nega­tyw­nie wpływa na układ odpor­no­ściowy. Osoby, które są podatne na stres są nara­żone na zarazki, które prze­do­staną się do ich orga­ni­zmu.
– Pod­czas okresu kiedy jest duża liczba zacho­ro­wań warto uni­kań dużych sku­pisk ludzi, w takich miej­scach bar­dzo łatwo zła­pać grypę od innych.
– Należy ubie­rać się na tzw. „cebulkę” powo­duje to, że nasz orga­nizm nie będzie ani prze­grzany ani wychło­dzony. Jak wia­domo czę­sto prze­zię­bie­nie oraz grypy biorą się wła­śnie z prze­grza­nia lub wychło­dze­nia orga­ni­zmu.
– Warto spo­ży­wać takie pro­dukty, które zawie­rają w sobie cynk. Cynk pełni funk­cję wzmac­niającą. Wzmac­nia on wła­śnie układ odpor­no­ściowy. Cynk można zna­leźć w kieł­kach psze­nicy, czer­wo­nym mię­sie, owo­cach morza, kur­czaku oraz indyku.
– Ważny w codzien­nej die­cie jest także czo­snek. Posiada on wła­ści­wo­ści bak­te­rio­bój­cze dzięki któ­rym nasz orga­nizm jest wzmoc­niony.
– Na odpor­ność orga­ni­zmu wpły­wają także: ryby i owoców morza zawie­rają dużą dawkę kwa­sów Omega – 3.

Szcze­pionka prze­ciwko gry­pie
Szcze­pionki są zazwy­czaj zale­cane tym, oso­bom które dużo czę­ściej cho­rują na grypę lub są wła­śnie podatne na częst­sze zacho­ro­wa­nie. Ze Szcze­pień w ramach pro­fi­lak­tyki grypy powinny korzy­stać takie osoby jak:
– osoby, które ukoń­czyły 65 rok życia i mają pro­blemy z z cho­robami prze­wle­kłymi zwią­za­nymi z ser­cem, płu­cami i ner­kami.
– prze­ciwko gry­pie powinny szcze­pić się osoby, które cho­rują na cukrzycę, ane­mię,
– Zaleca się rów­nież by kobiety w ciąży się rów­nież szcze­piły ponie­waż grypa dla kobiet w ciąży jest bar­dzo nie­bez­pieczna
– Zaszcze­pić się rów­nież powinny te osoby, które mają stycz­ność z dziećmi do 6 mie­siąca życia
– Szcze­pić się powi­nien także per­so­nel medyczny, który jak wiadomo bar­dzo czę­sty ma kon­takt z oso­bami cho­rymi co powo­duje częst­sze zara­że­nie się
– Szcze­pie­nie rów­nież zaleca się u dzieci do 6 mie­siąca życia oraz
– szcze­pić się powinni mło­dzi ludzie, któ­rzy cho­rują na prze­wle­kłe cho­roby.

Nie­stety ludzie w dzi­siej­szych cza­sach uni­kają szcze­pień. Boją się jakichkol­wiek powi­kłań poszcze­pien­nych. Bar­dzo czę­sto myślą że szcze­pie­nia tak na prawdę w niczym im nie pomogą a mogą tylko zaszko­dzić jest to błędne myśle­nie. Należy pamię­tać, że szcze­pienia ni­gdy nie wywo­łują skut­ków ubocz­nych dla­tego też warto się szcze­pić co spo­wo­duje mniej­szą ilość zacho­ro­wań. Skutki uboczne mogą wystą­pić u osób, które mają aler­gię na jajka. U takich osób ow­szem może wystą­pić reak­cja aler­giczna dla­tego też warto wie­dzieć czy jeste­śmy uczu­leni na jajko czy też nie. Rów­nież osoby, które cier­pią na infek­cję układu ner­wo­wego, nie powinny się szcze­pić. Pozo­sta­łym oso­bom jak naj­bar­dziej jest to wska­zane.

Bada­nia wyka­zują, że ok 5–10% osób, które doświad­czyły szcze­pie­nia prze­ciwko gry­pie doznały łagod­nych wręcz zni­ko­mych skut­ków ubocz­nych do któ­rych nale­żało: bóle głowy, niska gorączka, skur­cze mię­śni. Objawy te ustę­pują zazwy­czaj zaraz po jed­nym dniu. Także jak widać pro­cent ten jest bar­dzo mały a jeżeli nawet już jakieś skutki uboczne wystą­pią to nie sta­no­wią żad­nego zagro­że­nia dla orga­ni­zmu, ponie­waż zaraz to ustę­pują.

Szcze­pionki na grypę
Grypa jest to infek­cja wiru­sowa, którą nie­stety bardzo łatwo przenieść z czło­wieka na czło­wieka. Grypę łatwo prze­nieść poprzez wydzie­linę z nosa np. kicha­jąc na drugą osobę. Grypa jest na tyle nie­bez­pieczna, że roz­wija się ona w płu­cach. Dla­tego też ni­gdy pod żad­nym pozo­rem nie można jej baga­te­li­zo­wać. Grypa wywo­łuje gorączkę, złe samo­po­czu­cie oraz bolą nas wszyst­kie mię­śnie oraz czę­ści ciała.

Rodzaje wirusa grypy
Wirus grypy posiada 3 różne grupy a mia­no­wi­cie typ A, B, C. W przy­padku grypy typu A i B najczę­ściej można zacho­ro­wać na nią w okre­sie jesienno – zimo­wym. Nato­miast grypa typu C jest o wiele łagod­niej­sza. Grypa ta nie powo­duje epi­de­mii.

Przeczytaj:  Grypa atakuje! Fala nowych zachorowań w Polsce, choroba zbiera śmiertelne żniwo!

W 2009 roku wykryto wirus o nazwie ” świń­skiej grypy” okre­ślany jest jako H1N1. Nazwa wywo­dzi się z tego, że geny które są w nim zawarte są podobne do wirusa, który ata­kuje świ­nie w Ame­ryce Pół­noc­nej. Pierw­sze osoby na tego rodzaju wirusa zacho­ro­wały w Mek­syku oraz Stana Zjed­no­czo­nych miało to miej­sce w marcu oraz kwiet­niu 2009 roku.
Rodzaje szcze­pio­nek prze­ciwko grypę.

Aby uchro­nić się prze­ciwko gry­pie warto sko­rzy­stać ze szcze­pień. Dla­tego też są do wyboru dwa rodzaje szcze­pień. Jedna ze szcze­pio­nek jest w for­mie zastrzyku posiada ona mar­twe wirusy. Druga szcze­pionka jest w for­mie sprayu ta nato­miast posiada żywe ale osła­bione wirusy. Nie­stety ale co roku liczba zacho­ro­wań na grypę jest coraz to więk­sza. Dla­tego też szcze­pionka chroni przed tą cho­robą tylko w danym roku. Każdy kto zde­cy­duje się na takie szcze­pie­nie powi­nien wie­dzieć, że nie działa ona tak zaraz po szcze­pie­niu. Działa ona po dwóch tygo­dniach od szcze­pie­nia i pełni ona funk­cję ochronną naszego orga­ni­zmu przed wiru­sami, które były zawarte w szcze­pionce. Grypa zazwy­czaj roz­po­czyna się w paździer­niku i nie­stety ale potrafi trwać nawet do maja. Także jak widać przez bar­dzo długi okres nasz orga­nizm jest nara­żony na infek­cję gry­pową.

Szcze­pionka w sprayu została wyna­le­ziona w 2003 roku. Jak już wyżej zostało wspo­mniane zawiera ona żywe wirusy ale są one osła­bione. Szcze­pionka ta poda­wana jest przez nos. Zaleca się by tą szcze­pionkę przyj­mo­wały osoby od do 49 roku życia.

Szcze­pionka domię­śniowa. Szcze­pionkę tą otrzy­muje się jak sama nazwa wska­zuje domię­śniowa nie w sprayu. Zaleca się by korzy­stały z tej szcze­pionki dzieci poni­żej 5 roku życia, które mają pro­blemy z oddy­cha­niem. Z tego rodzaju szcze­pionki powinny rów­nież sko­rzy­stać osoby, które cho­rują na prze­wle­kłe cho­roby, kobiety które są w ciąży, osoby które mają znacz­nie obni­żony poziom odpor­no­ści, doro­śli któ­rzy prze­kro­czyli 60 lat oraz dzieci do 2 lat. Szcze­pionka ta w przec­iw­ień­stwie do szcze­pionki w sprayu zawiera w sobie mar­twe wirusy, które odpo­wia­dają za sty­mu­la­cję układu odpor­no­ściowego czło­wieka. Szcze­pionka ta jest poda­wana w jed­nym zastrzyku. Zazwy­czaj jest ona poda­wana w ramię oczy­wi­ście po wcze­śniej­szej dezyn­fek­cji.
Dla kogo szcze­pie­nie prze­ciw gry­pie?

Szcze­pie­nia należy przyj­mo­wać co roku. Zapewne nasuwa się pyta­nie dla­czego? A mia­no­wi­cie dla­tego, że odpor­ność na grypę spada po 12 mie­siącach od momentu kiedy to została przy­jęta szcze­pionka. Szcze­pie­nia prze­ciwko gry­pie wyko­nuje się od paździer­nika aż do lutego. Naj­le­pe­iej przy­jąć szcze­pionkę w paździer­niku lub listo­pa­dzie. Dzieci w wielu od 6 mie­sięcy do lat 8 powinny przy­jąć szcze­pionkę dwa razy pod­czas całego roku. Odstęp mię­dzy tymi szcze­pionkami powi­nien wyno­sić 4 tygo­dnie. Może ne każdy o tym wie ale ist­nieje taka moż­li­wość jak zaku­pie­nie szcze­pionki w aptece dania jej leka­rzowi, który zaszczepi nas za darmo. Aby mieć taką moż­li­wość w pierw­szej kolej­no­ści należy udać się do swo­jego leka­rza rodzin­nego. Po uprzed­nim prze­ba­da­niu i stwier­dze­niu, że dana osoba może otrzy­mać szcze­pie­nie zosta­nie wypi­sana recepta na szcze­pie­nie i jak wyżej zostało wspo­mniane wystar­czy iść i ją wyku­pić a cłe szcze­pie­nie u leka­rza odbę­dzie się nie odpłat­nie.
Szcze­pie­nie prze­ciwko gry­pie nie znaj­duje się w bazie szcze­pień obowiąz­ko­wych, ale mimo to zaleca się jej wzię­cie. Szcze­pionki te nie są refun­do­wane ich koszt mie­ści się w gra­ni­cach 30–40 zł. Jeżeli tylko jest się ubez­pie­czo­nym za wyko­na­nie takiego zastrzyku nic nie pła­cimy.

Szcze­pionki prze­ciwko gry­pie powinny przy­jąć nastę­pu­jące osoby:
– dzieci od 6 mie­sięcy do 19 lat
– kobiety cię­żarne
– osoby po 50 roku życia i star­sze
– osoby prze­wle­kle chore
– każda osoba która mieszka lub opie­kuje się dziec­kiem poni­żej 5 roku życia
– per­so­nel medyczny,
– osoby cho­rujące na astmę
– kobiety pla­nu­jące zajść w ciążę w sezo­nie gry­po­wym

Szcze­pie­nia prze­ciw gry­pie w ciąży
Każda kobieta, która pla­nuje zajść w ciąże aby uchro­nić sie­bie jak i jesz­cze nie­na­ro­dzone dziecko powinna wła­śniez tekiej szcze­pionki sko­rzy­stać. Każda kobieta powinna wie­dzieć o tym, że jakie kol­wiek komp­li­ka­cje po gry­pie są nie­sa­mo­wi­cie nie­bez­pieczne.

Szcze­pie­nia prze­ciw gry­pie u dzieci.
Zale­cane jest szcze­pie­nie prze­ciwko gry­pie u dzieci od 6 mie­siąca życia. Dzieci w wieku od 6 mie­siąca do lat 8 powinny zostać zaszcze­pione 2 razy do roku, odstęp tych szcze­pio­nek powi­nien wyno­sić 4 tygo­dnie.

Cho­roby prze­wle­kłe a szcze­pionki prze­ciw gry­pie
Oprócz tego, że kobiety cię­żarne są nara­żone na powi­kła­nia po gry­pie to rów­nież do takiej grupy należą osoby, które są chore na cho­roby prze­wle­kłe zali­czyć do takich cho­rób można cho­robę serca, cho­robę płuc, astma, cho­roba nerek, cukrzyca, cho­roba krwi. Rów­nież takie osoby jak chore na AIDS lu takie które przyj­mują ste­rydy takie osoby rów­nież są nara­żone na powi­kła­nia. Dla­tego też takie osoby powinny regu­lar­nie przyj­mo­wać szcze­pie­nia.
Prze­ciwwskazania do szcze­pie­nie prze­ciw gry­pie.

Prze­ciwko gry­pie nie mogą się szcze­pić takie osoby jak:
– osoby które już zła­pały infek­cję gry­pową lub jakąś inną infek­cję jest to w takim przy­padku kate­go­rycz­nie zabro­nione
– nie można mieć podwyższo­nej tem­pe­ra­tury
– Szcze­pionki prze­ciwko gry­pie nie otrzy­mają rów­nież te osoby, które są uczu­lone na kurze białko
– osoby, które są uczu­lone na anty­bio­tyki zawarte w szcze­pionce rów­nież nie otrzy­mają takiego szcze­pie­nia
– jeżeli wcze­śniej dana osoba poprzez szcze­pie­nie miała reak­cję aler­giczną to po raz kolejny nie otrzyma takiej szcze­pionki,
– nie wolno rów­nież poda­wać takiej szcze­pionki dzie­ciom do 6 mie­siąca życia
– kobiety, które znaj­dują się w pierw­szym try­me­strze ciąży rów­nież nie otrzy­mają takiej szcze­pionki, chyba, że lekarz pro­wa­dzący ciąże podej­mie inną decy­zje.

Sku­tecz­ność szcze­pio­nek prze­ciw gry­pie
Wszystko zależy od tego jak są dopa­so­wane wirusy w szcze­pionce. Bada­nia które zostały wyko­nane przez naukow­ców mówią, że jeżeli wirusy są odpo­wied­nio dopa­so­wane w szcze­pionce to szcze­pionka ta chroni w 70–90% także jak widać jej sku­tecz­ność jest bar­dzo wysoka. Dzieci w wieku od 1 do lat 5, które przy­jęły szcze­pionkę działa na nich wod 77–91%. W tym przy­padku sku­tecz­ność jest bar­dzo wysoka.

Powi­kła­nia po szcze­pie­niu prze­ciw gry­pie
U niektó­rych osób wystę­pują powi­kła­nia poszcze­pienne. Miej­sce w któ­rym została podana szcze­pionka może być opuch­nięte lub zaczer­wie­nione. Może poja­wić się rów­nież gorączka, ból głowy czy bóle mię­śni. Szcze­pionka, która jest poda­wana w sprayu zazwy­czaj wywo­łuje katar, gorączkę, zatkany nos, ból głowy lub reak­cję wymiotną u dzieci. U doro­słych nato­miast może się poja­wić: ból gar­dła, kaszel, katar lub bóle głowy.

Objawy grypy – pierw­sze symp­tomy, inne cho­roby
Gdy tylko dopad­nie nas grypa to tak na prawdę bar­dzo szybko zaczy­namy się źle czuć, mamy coraz to gor­sze samo­po­czu­cie. Poja­wiają się dresz­cze wysoka gorączka. Poja­wia się ogólne osła­bie­nia, bolą nas mię­śnie oraz głowa. Orga­nizm wtedy wal­czy z gorączką i gdy gorączka minie poja­wia się ból gar­dła, suchy kaszel. Może poja­wić się rów­nież katar.
Objawy grypy a inne cho­roby

Przeczytaj:  Czym jest grypa

Objawy grypy a angina
Angina w prze­ciwieństwie do grypy cha­rak­te­ry­zuje się bólem gar­dła oraz wysoką gorączką. Poja­wia się także silny ból mig­dał­ków, przez co bar­dzo często traci się ape­tyt a nawet czło­wiek nie jest w sta­nie w ogóle jeść. Anginę wywo­łują bak­te­rie.

Objawy grypy a zapa­le­nie płuc
Warto sobie zdać sprawę z tego, że zapa­le­nie płuc potrafi być na prawdę nie­bez­pieczną cho­robą. Szcze­gólne zagro­że­nie sta­nowi ona dla osób star­szych. Zapa­le­nie płuc ma podobne objawy jak grypa a miano­wi­cie gorączka, osła­bie­nie czy bóle mię­śni. Poja­wia się także kaszel z początku jest on suchy dopiero póź­niej prze­ra­dza się on w wil­gotny. Warto pamię­tać, że jeżeli gorączka po 5 dniach nie mija a do tego poja­wiły się bóle w klatce pier­sio­wej oraz dusz­ność należy się nie­zwłocz­nie skon­taktować z leka­rzem. Abso­lut­nie nie można tego baga­te­li­zo­wać. Róż­nica tutaj wystę­puje taka, że pod­czas lecze­nia zapa­le­nia płuc jak naj­bar­dziej wska­zane są anty­bio­tyki w przy­padku grypy abso­lut­nie są one prze­ciwska­zanie.

Objawy grypy a zapa­le­nie oskrzeli
Zazwy­czaj ata­kują wirusy, które powo­dują zapa­le­nie oskrzeli. Objawy są podobne do grypy wystę­puje gorączka, dresz­cze, bóle mię­śni, katar oraz ból gar­dła. Nie przy­jemny jest wigotny kaszel.

Objawy grypy a sepsa
Sepsa jest nie­samo­wi­cie groźną cho­robą. Wystę­pują podobne objawy jak pod­czas grypy: ból gar­dła, gorączka, katar. Pod­czas sepsy wystę­puje bar­dzo wysoka tem­pe­ra­tura, bar­dzo złe samo­po­czu­cie, Poja­wić się może rów­nież przy­śpie­szone tętno oraz oddech. Oprócz tego wystę­puje reak­cja wymiotna. Na ciele poja­wiają się także ciem­no­czer­wone wybro­czyny w takiej sytu­acji jest konieczna pomoc. Sep­sa jest na tyle nie­bez­pieczna, że w jej przy­padku cenna jest każda minuta. Abso­lut­nie takich obja­wów nie można baga­te­li­zo­wać.

Grypa w ciąży
Kobieta w ciąży jest nie­sa­mo­wi­cie nara­żona na objawy grypy. W tym przy­padku rów­nież nie można tego baga­te­li­zo­wać. Grypa dla kobiet w ciaży jest dużo bar­dziej groźna niż np. dla kobiety nie będą­cej w ciąży. Nie tylko kobieta jest w takiej sytu­acji w nie­bez­pie­czeń­stwie ale rów­nież jej płód oraz cały prze­bieg ciąży. Kobiety w ciąży, które posia­dają cho­roby płucne lub ser­cowe powi­kła­nia pogry­powe wyma­gają hospi­ta­li­za­cji. Dla­tego też bar­dzo ważne jest by kobieta w ciąży dbała o sie­bie i swoje zdro­wie.

Zabez­pie­cze­nie się przed grypą w ciąży
Kobieta w ciąży powinna uni­kać kon­taktów z oso­bami cho­rymi na grypę. Powinna rów­nież wzmac­niać swoją odpor­ność. Ważne jest spo­ży­wa­nie pod­czas ciąży świe­żych owo­ców oraz warzyw zawie­rających wita­minę C. Bar­dzo ważne jest spo­ży­wa­nie śnia­da­nia każ­dego poranka.
W przy­padku kobiet które pla­nują zajść w ciąże w mie­siącach pogry­po­wych a mia­no­wi­cie paździer­nik marzec powinny sko­rzy­stać ze szcze­pio­nek, które zwięk­szą ich odpor­ność. Bada­nia wyka­zują, że szcze­pie­nie pełni funk­cje ochronną zarówno dla matki jak i jej płodu przed zara­że­niem się grypą.

Szcze­pie­nie w cza­sie ciąży
Szcze­pionka nie zawiera żad­nych żywych wiru­sów, dzięki czemu jest cał­ko­wi­cie bez­pieczna dla kobiet w ciąży. Po jej zaży­ciu nie ma ryzyka, że uszko­dzi się płód dziecka choć inne bada­nia mówią, że ist­nieje nie­wiel­kie ryzyko. Na pewno kobie­tom w ciąży nie można poda­wać szcze­pionki w sprayu czyli tzw. do no­so­wej, która zawiera żywe wirusy.

Co zro­bić, jeśli pojawi się grypa w ciąży?
Na pewno kobieta w ciąży powinna pamię­tać o tym, że nie wolno brać jej jakich kol­wiek leków bez recepty oraz bez wcze­śniej­szej kon­sul­ta­cji z leka­rzem. Należy zawsze w takim przy­padku zgło­sić się do swo­jego leka­rza który poda odpo­wied­nie a zara­zem bez­pieczne leki. Kobiety cię­żarne mogą sto­so­wać napar z lipy do picia, napar z szałowi do płu­ka­nia gar­dła. Te natu­ralne pre­pa­raty są cał­ko­wi­cie bez­pieczne zarówno dla kobiety jak i dla dziecka. Może rów­nież pod­czas kataru zasto­so­wać sól fizjo­lo­giczną rów­nież nie sta­nowi ona zagro­że­nia. Przede wszyst­kim pod­czas cho­roby kobieta w ciąży powinna bar­dzo dużo wypo­czy­wać.

Grypa u dziecka
Dzieci w prze­ciwieństwie do doro­słych są bar­dziej podatne na zara­że­nie się grypą. Nie mają jesz­cze dobrze roz­wi­nię­tego układu odpor­no­ściowego. Przez co czę­sto łapią różne zarazki np. od star­szych dzieci w szkole. Jeżeli u dzieci poja­wiają się nud­no­ści oraz wymioty może to być pierw­sza oznaka grypy. Gdy pojawi się gorączka, kaszel i katar nie­zwłocz­nie należy udać się do leka­rza.

Przy­czyny grypy u dzieci

Przedew­szyst­kim powsta­wa­niu grypy towa­rzy­szą wirusy. Dzieci czę­sto oraz łatwo przy­swa­jają infek­cje oraz wirusy ponie­waż bar­dzo czę­sto prze­by­wają w dużych gru­pach. Czę­sto dzieci kaszlą oraz kichają i wtedy drogą kro­pel­kową prze­cho­dzą zarazki z jed­nego na dru­gie dziecko.

Objawy grypy u dzieci
Objawy grypy u dzieci poja­wiają się nagle i nie­spo­dzie­wa­nie. Stan dziecka rap­tow­nie się pogar­sza wręcz w mgnie­niu oka. Zazwy­czaj trwa to 2–3 dni. U dzieci z grypą poja­wia się gorączka, kaszel, katar, dresz­cze, zmę­cze­nie, ból gar­dła, wymioty, ból brzu­cha, ból głowy oraz ból mię­śni.

Lecze­nie grypy u dzieci
Naj­sku­tecz­niej­szymi meto­dami są metody domowe oraz sto­so­wa­nie leków bez recepty. Ważne jest by w tym cza­sie dziecko było dużo nawad­niane by nie dopro­wa­dziło do odwod­nie­nia a oprócz tego ważny jest rów­nież odpo­czy­nek. Ibu­pro­fen jest lekiem który można podać na obni­że­nie gorączki.

Zapo­bie­ga­nie gry­pie u dzieci
Naj­le­piej jest po pro­stu co roku dziecku zro­bić szcze­pie­nie. Ważna jest rów­nież dieta oraz suple­men­ta­cja te dwa czyn­niki dbają o to by zwięk­szyć odpor­ność u dziecka.
Należy pamię­tać, że odpo­wied­nio zadbana grypa szybko mija u dzieci. Ważne jest aby w cza­sie trwa­nia tej grypy dziecko regu­lar­nie przyj­mo­wało leki, dużo piło oraz się cie­pło ubie­rało. Istotne dla dziecka jest to by po pro­stu pod­czas grypy miało dużo odpo­czynku.

Powi­kła­nia po gry­pie – grupy ryzyka
Na powi­kłania po gry­pie są nara­żone na pewno takie osoby jak:
– osoby, które ukoń­czyły 65 lat
– dzieci do 5 roku życia
– kobiety w ciąży, które są w II oraz III try­me­strze
– osoby, które mają obni­żony układ odpor­no­ściowy,
– osoby, które cho­rują na cho­roby prze­wle­kłe
– osoby z upo­śle­dzo­nym usu­wa­niem wydzie­liny z dróg odde­cho­wych,

Powi­kła­nia po gry­pie – rodzaje
Do naj­częst­szych powi­kłań po gry­pie należą:
– angina
– zapa­le­nie mię­śni
– zapa­le­nie osier­dzia
– wtórne bak­te­ryjne zapa­le­nie płuc
– pier­wotne gry­powe zapa­le­nie płuc
– zespół Guil­la­ina- Bar­rego,
– zespół Rey­e`a
– zaostrze­nie wspó­łist­nie­ją­cej cho­roby prze­wle­kłej

 

2 thoughts on “Wszystkie informacje na temat grypy.

  1. Naprawdę bardzo ciekawy i przydatny artykuł. Dowiedziałam się bardzo wielu ciekawych i istotnych kwestii zapobiegania grypy w szczególności u dziecka. dostosuje się do rad i wskazówek.

  2. Cieszę się, że mogłam przeczytać ten artykuł. Zawiera bardzo dużo ważnych informacji na temat grypy. To wyjątkowo uporczywa choroba, która szybko może nas dopaść, przez kilka dni mocno wymęczyć i czasami pozostawić powikłania.

Comments are closed.